Protoiereu Grigorie ROMANCIUC, paroh al bisericii din or. Cornești raionul Ungheni, este oprit de a sluji cele sfinte

Protoiereu Grigorie ROMANCIUC

 

D  E  C  R  E  T

 Prin prezentul, Preacucernicia Voastră, pentru neascultare faţă de Ierarhia Bisericească Superioară, pentru încălcarea normelor bisericești canonice: pentru beție, pentru absența de la toate adunările protopopiatului, pentru neimplicare cu activități în parohie, pentru dezbinarea poporului și ațîțare la ură, pentru neglijarea și părăsirea parohiei fără binecuvîntarea Ierarhului, pentru neonorarea și pătarea cinstei preoțești din considerente că la moment sunteți întemnițat pentru beție și ați intrat în conflict cu legea și nu ați înștiințat episcopul eparhiot despre acest lucru…

conform Sfintelor Canoane Bisericeşti:

CANONUL 39 apostolic :

,,Presbiterii şi diaconii să nu săvârşească nimic fără încuviinţarea epis­copului, căci acesta este cel căruia i s-a încredinţat poporul Domnului şi acela de la care se va cere socoteală pentru sufletele lor”.

(38, 40, 41 ap.; 12 sin. VII  ecum; 57 Laod.; 6, 7, 33 Cartag.),

CANONUL 42 apostolic:

,,Episcopul ori presbiterul, ori diaconul, petrecând cu betii, ori să înceteze, ori să se caterisească”.

(43, 54 ap.; 22 sin. VII ec; 9, 50 Trui; 24, 55 Laocl; 40, 60 Cartag.)

CANONUL 51 a Sfîntului Vasile cel Mare:

,,Canoanele s-au aşezat pentru clerici fără deosebire, poruncind să se hotărască o singură pedeapsă pentru cei căzuţi, anume căderea din slujbe, ori de s-ar întâmpla sa fie în vreo treaptă ierarhică, ori de s-ar găsi şi în vreo slujbă fără hirotonie.”

CANONUL 58 apostolic:

,,Episcopul sau presbiterul aratând nepasare (neglijând) clerului sau poporului si neînvatându-i pe acestia dreapta credinta, sa se afuriseasca, iar staruind în nepasare si în lenevie, sa se caterisească.”

(19 TruL; 11 Sard.; 19 Laod.; 71, 121, 123 Cartag.)

CANONUL 39 apostolic:

,,Presbiterii si diaconii sa nu savârseasca nimic fara încuviintarea episcopului, caci acesta este cel caruia i s-a încredintat poporul Domnului si acela de la care se va cere socoteală pentru sufletele lor.”

(38, 40, 41 ap.; 12 sin. Vil ce; 57 Laod.; 6, 7, 33 Cartag.)

CANONUL 15 apostolic:

Daca vreun presbiter sau diacon sau în genere oricare din rândul clericilor, părăsind parohia (enoria) sa, s-ar duce în alta, mutându-se cu totul va trece în altă parohie (enorie), contrar socotinței (fără voia) episcopului sau, poruncim ca acela sa nu mai slujeasca, mai ales daca, dupa ce a fost chemat de episcopul sau sa se reîntoarca, nu s-a supus, ramânând (persistând) în neorânduială; sa fie totuși primit acolo în comuniune ca un laic.

(15, 16 sin. I ec; 5, 10, 20, 23 sin. IV ec; 17, 18 Trul.; 3 Antioh.; 5, 16 Sard.; 54, 90 Cartag.)

CANONUL 8 Sinodul IV ecumenic  ,,Clericii aşezămintelor (azilurilor) pentru săraci şi ai mănăstirilor şi ai altarelor mucenicilor  să rămână sub cârmuirea (ju­risdicţia, ascultarea) episcopilor ce sunt în fiecare cetate (oraş), după predania (tradiţia) Sfinţilor Părinţi şi să nu se tragă (sustragă) cu trufie de sub oblăduirea episcopului propriu. Iar cei ce îndrăznesc să răstoarne o astfel de tocmire (orânduire) în orice chip, şi cei ce nu sunt supuşi propriului lor episcop, dacă ar fi clerici, să fie supuşi pedepselor Canoanelor, iar dacă ar fi monahi sau mireni (laici), să fie afurisiţi (excomunicaţi)”;

 sunteţi oprit de a săvârşi cele sfinte și eliberat din funcția de paroh al bisericii ,,Sf. M. Mc. Gheorghe”, din orășelul Cornești, r. Ungheni, pînă la aducerea de sinceră pocăință.

Asemenea, preoteasa Eugenia ROMANCIUC soția părintelui Grigorie ROMANCIUC, pentru comportament neadecvat unei preotese, care ar trebui să consolideze și să unească parohia dar nu să separe comunitatea; pentru instigare la ură și dezbinarea Bisericii lui Hristos, pentru ascunderea adevărului,

conform canoanelor respective de mai sus și canonului 70 al Sinodului V Ecumenic,

,,Să nu se îngaduie femeilor sa vorbeasca în timpul dumnezeiestilor liturghii, (și încă în toate adunările ce se fac în biserică) ci, dupa cuvântul apostolului Pavel, sa taca, pentru ca nu li s-a îngăduit lor a vorbi, – ci să se supună, precum și legea zice: „Iar de voiesc sa învețe ceva, să-și întrebe acasa pe bărbații lor” (Fac. 3, 16; I Cor. 14, 34-35).

(66Trul.; 44 Laod.)

se oprește de la Sfînta Împărtășanie pînă la aducere de sinceră pocăință.

 

 

 

+PETRU

EPISCOP  DE  UNGHENI  ŞI  NISPORENI