Cuvânt de laudă la Nașterea Maicii Domnului

Astăzi s-a arătat o lume nouă şi un rai străin, întru care şi din care s-a născut un nou Adam, Care îl plăsmuieşte din nou pe vechiul Adam şi înnoieşte lumea întreagă, Care nu a fost amăgit, ci l-a amăgit El pe amăgitorul, şi dăruieşte slobozire celor ajunşi sclavii păcatului prin amăgire. Astăzi s-a gătit pe pământ carte minunată, care poate să poarte în sine nu figurile unor cuvinte, ci, în chip negrăit, pe Însuşi Cuvântul cel Viu; nu unul care se alcătuieşte în stricăciune, ci Unul care îi răpeşte stricăciunii pe cei ce se apropie de El; nu unul făcut prin mişcarea limbii omeneşti, ci [Unul-] Născut din Tatăl mai înainte de veci.

Astăzi s-a arătat un cort însufleţit şi nefăcut de mână al lui Dumnezeu şi un chivot raţional şi duhovnicesc al Pâinii vieţii, Care cu adevărat a fost trimisă din ceruri. Astăzi a odrăslit profeţitul toiag din rădăcina lui Iesei, din care a răsărit o floare, Care nu primeşte veştejire, ci cheamă din nou firea noastră, care se ofilise şi care, din această pricină, căzuse din locul cel neveştejit al desfătării, o conduce înapoi la înflorire, îi dăruieşte înflorirea cea veşnică, o urcă la cer şi o face să intre în rai; toiag prin care Marele Păstor a condus turma cea rațională către păşunile cele veşnice; toiag în care rezemându-se firea noastră, leapădă vechimea şi bătrânețea cea neputincioasă şi păşeşte cu uşurinţă spre cer, lăsând pământul jos celor care sunt purtați spre [cele] de jos, ca unii care nu au sprijin.

Dar cine este lumea nouă, raiul străin, cartea minunată, cortul şi chivotul duhovnicesc al lui Dumnezeu, adevărul [răsărit] din pământ,toiagul lui lesei cel mult lăudat? Este Copila, Pururea Fecioara Maria. Căci Ioachim şi Ana, care trăiau împreună şi erau fără pricină de reproş înaintea lui Dumnezeu, li se păreau israeliților că sunt vrednici de reproş, fiindcă, deşi trăiau împreună, erau lipsiţi de copii.

Sf. Grigore Palama

Omilii II