Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolicească

Mântuitorul nostru a întemeiat şi are numai o Biserică creştină, nu opt sute. Biserica aceasta, una, e sfântă pentru că Sfânt e întemeietorul şi, ca atare, rămâne mereu sfântă, ba chiar sfinţeşte pe păcătoşi. Celelalte „biserici” – casele de adunare ale sectelor – nu sunt sfinte, pentru că sunt întemeiate de oameni robiţi răzvrătirii şi, ca atare, nici nu sfinţesc pe nimeni. Biserica lui Hristos e sobornicească, adică stă pe temelia celor şapte soboare a toată lumea şi, prin furtunile isto­riei, e cârmuită nevăzut de Mântuitorul însuşi, nu de vreun înlocuitor al Său, mai presus de soboare. Biserica, în care ne mântuim, e aposto-lească, adică îşi are slujitorii urmând, ca dar, prin punerea mâinilor, unii de la alţii în şir neîntrerupt, suind până la Apostoli şi prin ei până la Iisus Hristos. Toate celelalte ,,biserici” ivite după aceea, prin chiar aceasta sunt alăturea de cale, deci alăturea de mântuire.

Cei ce stăm sub semnul crucii, câtă vreme petre­cem în cortul pământesc, urmăm calea mântuirii în obştea Bisericii văzute sau luptătoare. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul despre Biserica Dreptmăritoare aşa: ,,Pe ea nu o înnegreşte rugina răutăţii, pământeşti. Ea rămâne nemicşorată şi neştirbită, cu toate că e arsă din vreme în vreme în cuptorul prigoanelor şi încercată de furtunile necontenite ale ereziilor, ea nu suferă sub povara încercărilor nici o slăbire în învăţătura, în credinţa sau rân­duială ei. De aceea ea întăreşte prin har înţelegerea celor ce cugetă la ea cu evlavie. Ea cheamă pe de o parte pe necredincioşi, dăruindu-le lumina cunoştinţei adevărate; pe de altă parte păstoreşte cu iubire pe cei ce contemplă tainele ei. Iar pe cei ce-au pătimit vreo clătinare îi cheamă din nou şi, prin cuvânt de îndemn, le reface înţelegerea bolnavă.”

Biserica de pe pământ se numeşte luptătoare, pentru că aici, sub povăţuirea ei, oamenii din obşte au de purtat o întreită luptă, care ţine o viaţă întreagă: lupta cu ei înşişi, cu patimile contra firii, după trup şi după duh. Nimeni nu se mântuieşte răzleţindu-se de Biserică, oricât ar crede că într-însul sălăşluieşte Duhul lui Hristos.

Iar Biserica din Ceruri se numeşte biruitoare, fiindcă e alcătuită din obştea bunilor biruitori mucenici, a sfinţilor slujitori şi cuvioşi şi a tuturor sfinţilor purtători şi mărturisitori de Dumnezeu, unde sunt aşteptaţi toţi ucenicii Domnului care vor mai fi până la sfârşitul veacului.

Aşa că avem menirea să ne luptăm bine şi după cuviinţă aici în biserica pământească şi astfel vom face parte prin mila lui Dumnezeu şi din biserica cea cerească biruitoare.

Părintele Arsenie BOCA

Cărarea Împărăţiei, pag. 16, 17

Arad 1995