Икона Пресвятой Богородицы «Утоли мои печали»

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мая “Уто­ли моя пе­ча­ли”, про­сла­ви­лась в Москве мно­ги­ми чу­де­са­ми со вто­рой по­ло­ви­ны XVIII ве­ка, а осо­бен­но во вре­мя чу­мы в 1771 го­ду. Ико­на при­не­се­на в Моск­ву ка­за­ка­ми в 1640 го­ду в цар­ство­ва­ние Ми­ха­и­ла Фе­о­до­ро­ви­ча (1613–1645) и по­ме­ще­на в хра­ме свя­ти­те­ля Ни­ко­лая на Пу­пы­шах в Са­дов­ни­ках.

Од­но вре­мя, ве­ро­ят­но, вслед­ствие по­жа­ра и неод­но­крат­ных пе­ре­стро­ек хра­ма об иконе за­бы­ли, она бы­ла за­бро­ше­на и на­хо­ди­лась на ко­ло­кольне в ве­ли­ком небре­же­нии. Но обиль­ные ми­ло­сти, яв­лен­ные через нее Бо­жи­ей Ма­те­рью, за­ста­ви­ли вспом­нить за­бы­тую свя­ты­ню и от­ве­сти ей по­до­ба­ю­щее ме­сто в хра­ме, в ко­то­ром впо­след­ствии был устро­ен при­дел в ее честь. Празд­но­ва­ние чу­до­твор­ной иконе, со­вер­ша­е­мое еже­год­но 25 ян­ва­ря, бы­ло уста­нов­ле­но в 1760 го­ду в па­мять ис­це­ле­ния боль­ной жен­щи­ны, удо­сто­ив­шей­ся ви­де­ния это­го свя­то­го об­ра­за и ис­це­лив­шей­ся по­сле мо­леб­на пе­ред ним 25 ян­ва­ря в церк­ви Свя­ти­те­ля Ни­ко­лая на Пу­пы­шах (в Садовниках) в Москве. К это­му же вре­ме­ни от­но­сят­ся со­став­лен­ные ей служ­бы и ака­фист.

 

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Утоли моя печали», глас 5:

Утоли́ боле́зни многовоздыха́ющия души́ моея́, Утоли́вшая вся́ку слезу́ от лица́ земли́, Ты бо челове́ков боле́зни отго́ниши и гре́шных ско́рби разруша́еши, Тебе́ бо вси стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние, Пресвята́я Ма́ти Де́во.