Fără utilizarea aparatelor de casă și de control cu memorie fiscală (MMC) în Bisericile Ortodoxe ale Moldovei

Privind utilizarea MCC cu memorie fiscală de către cultele religioase

 

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) din CF, contribuabilul este obligat să țină evidența contabilă conform modului stabilit de legislație, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar (maşina de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) sau terminalul de plată în numerar (terminal cash-in)), respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.
Totodată, în conformitate cu Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin HG nr. 474 din 28 aprilie, se permite efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea MCC numai în cadrul desfăşurării activităților stipulate în „Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor băneşti fără aplicarea maşinilor de casă şi control”, anexa la Regulamentul nominalizat.
Prin pct. 3 al anexei, atât comercializarea obiectelor de cult religios şi a literaturii religioase, cât şi ritualurile şi ceremoniile, efectuate de către organizațiile religioase în lăcaşurile de cult sunt scutite de aplicarea MCC.
De menționat că constituie lăcaşuri de cult clădirile şi componentele locale ale acestora (cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice) care aparțin cultelor religioase recunoscute oficial.
Noțiunile folosite în scutire corespund celor definite în Legea privind libertatea de conştiință, de gândire şi de religie nr. 125-XVI din 11 mai 2007.
Aşa, cultul religios este structură religioasă, cu statut de persoană juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova conform normelor doctrinare, canonice, morale, disciplinare şi tradițiilor istorice şi de cult proprii, care nu contravin legislației în vigoare, fiind constituită de către persoane supuse jurisdicției Republicii Moldova, care îşi manifestă în comun convingerile religioase, respectând tradițiile, riturile şi ceremonialul stabilit.
Desfăşurarea activității religioase, constituie activitatea orientată spre satisfacerea necesităților spirituale ale credincioşilor (răspândirea învățăturii de credință, educația religioasă, oficierea serviciilor religioase, desfăşurarea acțiunilor de binecuvântare şi propovăduire, instruirea şi perfecționarea deservenților cultelor religioase), precum şi altă activitate orientată spre asigurarea organizatorică şi materială a practicilor de cult (editarea, desfacerea şi răspândirea literaturii cu conținut religios, producerea, desfacerea şi răspândirea obiectelor de cult, confecționarea veşmintelor de cult etc.).
Serviciile religioase constituie totalitatea acțiunilor religioase ce rezultă din învățăturile de credință ale cultului religios respectiv, iar obiectele de cult reprezintă obiecte folosite în cadrul serviciilor religioase, cum ar fi vasele liturgice, icoanele metalice şi cele litografice, crucile, crucifixele, mobilierul bisericesc, cruciulițele şi medalioanele cu imagini religioase specifice cultului religios respectiv, obiectele de colportaj religios şi altele asemenea. Obiectelor de cult li se asimilează şi calendarele religioase, ilustratele, pliantele, albumele de artă bisericească, filmele, etichetele cu imaginea lăcaşurilor de cult sau a obiectelor de artă bisericească, cu excepția celor care fac parte din patrimoniul cultural național, produsele necesare activității de cult, cum ar fi tămâia şi lumânările, inclusiv cele decorative pentru nunți şi botezuri, stofele şi broderiile specifice folosite la confecționarea veşmintelor de cult şi altor obiecte necesare practicării cultului respectiv.
Astfel, aplicabilitatea MCC, în sensul scutirii, este următoarea:

  • serviciile religioase, în toate cazurile, se vor considera prestate în lăcaşurile de cult, şi, deci, scutite de aplicarea MCC;
  • obiectele de cult, comercializate în lăcaşurile de cult sunt scutite de aplicarea MCC, iar, la comercializarea acestora în unitățile de comerț amplasate în afara lăcaşurilor de cult se vor aplica MCC

 

Domeniu: Administrare fiscală, Legislație fiscală, Maşini de casă şi control, Persoană juridică, Сontabilitate, Evidenţa fiscală

Nr. revistei: Monitorul fiscal FISC.md Nr.39 2017

Autorul|Newsmaker: Alexei Sochircă