DEMERS adresat Agenției de Guvernare Electronică

Dnei TUMURUC Olga

Director al Agenției de Guvernare Electronică

 

DEMERS

Începând cu anul 2003, societatea civilă și Guvernarea Republicii Moldova au fost marcate de un fenomen de opunere și dezbatere privind securitatea și aspectul eshatologic al actelor de identitate. În acest sens, la momentul istoric al anilor 2000 a fost găsit ca echilibru decizional eliberarea Formularului Nr. 9, fără număr de identificare, eliberat pe un termen de 10 ani.

În vara anului 2012, odată cu modificarea Legii nr.273 din 09.11.1994, privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, pentru persoanele care din motive religioase sau de securitate refuză să accepte numărul de identificare și oricare alt semn mecanolizibil în actul de identitate, s-a prevăzut o alternativă a documentării și anume – Buletinul de identitate provizoriu, fără număr de identificare și cu evidență manuală în Registrul de Stat al populației, eliberat pentru o perioadă de 10 ani.

Din acel moment, creștinii ortodocși, deși s-au ciocnit cu multe dificultăți în momentul prezentării la oricare organe de resort sau autentificării în baza acestui act de identificare, totuși s-au bucurat de un timp de stabilitate și înțelegere.

În această perioadă, am demonstrat cu fermitate că suntem cetățeni de bună credință, care nu se eschivează de la plata impozitelor sau alte îndatoriri statale.

În ultima perioadă, au fost efectuate un șir de modificări în actele normative de rigoare, fiind anulate Registrele de evidență manuale, dar și procedura de eliberare ale buletinelor provizorii, încât cetățenii, fără excepții, sunt obligați să fie fotografiați la Agenția Servicii Publice, fapt inacceptabil pentru această categorie de persoane.

Reieșind din cele expuse, prezentăm în continuare actele normative care, deși în 2012 oferea o alternativă demnă cetățenilor săi, până în prezent, Legislatorul a operat modificări ce aduc atingere libertății de conștiință – drept fundamental.

  1. Legea nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre

O dată cu adoptarea acestei legi în varianta inițială, se prevedea la articolul 3 ca noțiune de bază: registru – totalitatea informaţiilor documentate ţinute manual şi/sau în sisteme informaţionale automatizate, organizată în conformitate cu cerinţele stabilite şi cu legea.

Iar art. 25 cu privire la formele de ţinere a registrelor prevedea la alin.(1) că Registrele de stat se ţin în formă electronică şi/sau manuală.

Însă, prin Legea nr. 173 din 19.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, se execută următoarea modificare la art. 3: …la noțiunea „registru”, textul „manual și/sau” se exclude, precum și la articolul 25 alineatul (1), textul „și/sau manuală” se exclude. Aceste modificări au intrat în vigoare în termen de 36 de luni de la data intrării în vigoare a Legii privind schimbul de date și interoperabilitatea.

  1. Legea nr. 273 din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte

Articolul 3, Alin.(11) din Legea cu privire la actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, în redacția Legii nr. 186/2012, prevedea că Buletinul de identitate provizoriu se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova, pentru întrebuinţare pe teritoriul țării, în cazul:

lit f) persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat și la evidența automatizată în Registrul de stat al populației.

Iar alin. (12) prevedea că …iar în cazul persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat și la evidența automatizată în Registrul de stat al populației, buletinul de identitate provizoriu se eliberează pe un termen de 10 ani.

Însă, prin Legea nr. 175 din 11.11.2021 pentru modificarea unor acte normative, în vigoare din 10.01.2022, Legislatorul operează modificări care reduc din alternativa oferită inițial creștinilor ortodocși, și anume: cuvintele „și la evidența automatizată în Registrul de stat al populației” se exclud.

Este de menționat că, în varianta plasată pentru consultări publice pe pagina oficială a  Cancelariei de Stat,  a proiectului de Lege nr. 175 din 11.11.2021 pentru modificarea unor acte normative nu era prevăzută modificarea legii 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte.

Astfel considerăm că legea a fost adoptată cu abateri de la art. 32. alin.(3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative care prevede că Concomitent sau înainte de transmiterea spre avizare, proiectul actului normativ este supus consultării publice în modul stabilit de Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

În special, nu au fost respectate prevederile articolelor 5 și 6 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

Articolul 5. Principiile transparenţei procesului decizional

Transparenţa în procesul decizional se bazează pe următoarele principii:

a) informarea, în modul stabilit, a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate despre iniţierea elaborării deciziilor şi despre consultarea publică pe marginea proiectelor de decizii respective;

b) asigurarea de posibilităţi egale pentru participarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate la procesul decizional.

Articolul 6. Drepturile părţilor interesate

Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate au dreptul:

a) să participe, în condiţiile prezentei legi, la orice etapă a procesului decizional;

b) să solicite şi să obţină informaţii referitoare la procesul decizional, inclusiv să primească proiectele de decizii însoţite de materialele aferente, în condiţiile Legii privind accesul la informaţie;

c) să propună autorităţilor publice iniţierea elaborării şi adoptării deciziilor;

d) să prezinte autorităţilor publice recomandări referitoare la proiectele de decizii supuse discuţiilor.”

  1. Hotărârea de Guvern nr. 125 din 18.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 767 din 09.11.2022 cu privire la modificarea unor acte normative (optimizarea proceselor operaționale de prestare a serviciilor publice de eliberare a actelor de identitate și de obținere a autorizației de emigrare pentru cetățenii Republicii Moldova) au intrat în vigoare un șir de modificări semnificative pentru creștini.

Până în luna decembrie 2022, pentru perfectarea buletinelor provizorii, persoanele solicitante aveau dreptul de a prezenta fotografia pe suport de hârtie și ulterior aplicată pe actul de identitate, însă la moment, absolut toți cetățenii sunt „supuși procedurii de preluare a imaginii faciale” (pct. 67 al HG 125/2013) în cadrul Agențiilor de Servicii Publice și respectiv, introduși în baza de date corespunzătoare.

Totodată, pe parcursul întregului Regulament a fost exclusă sintagma ce ține de „fișierul manual de evidenţă a persoanelor”. Astfel, cetățenii deținători ai buletinelor de identitate provizorii vor fi incluși în Registrele electronice, contrar voinței sale.

  1. Hotărârea de Guvern nr. 333 din 18.03.2002 pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei

O modificare extrem de importantă în această Hotărâre s-a făcut la pct.13 al Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populației (RSP). Varianta precedentă a acestui punct suna în felul următor:

13. R.S.P. se ţine în limba de stat, în forme manuală şi electronică.

Evidenţa cetăţenilor Republicii Moldova care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de Stat al Populaţiei se ţine manual.

Varianta actuală din 25 decembrie 2022 este următoarea:

„13. R.S.P. se ține în limba de stat în formă electronică.”

Readucem aminte Legislatorului că, persoanele creştin-ortodoxe solicită protejarea convingerilor sale religioase și a vieții sale intime, familiale și private (art. 31 și 28, Constituția Republicii Moldova).

Respectiv, solicităm repetat și insistent oferirea unei alternative persoanelor care nu doresc sa le fie atribuit număr de identificare și refuză evidența automatizată în bazele de date.

Toate modificările Legislatorului care au urmat după anul 2012, aduc atingere convingerilor morale și religioase ale creștinilor deținători ai Buletinelor de identitate provizoriu.

Buletinul de identitate provizoriu a reprezentat până în prezent o măsură de alternativă oferită de legislator, cu respectarea normelor internaționale, în special a Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, intrată în vigoare la 3 septembrie 1953, pentru Republica Moldova la 12 septembrie 1997, care conform art. 9 alin. (1): „Orice persoană are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie; acest drept include libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea în mod individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult, învățământ, practici și îndeplinirea ritualurilor.”

De asemenea, este cunoscută poziția mai multor ierarhi din diverse țări, preoți, dar și a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe care îndeamnă organele de stat să acorde creștinilor alternativa actelor de identitate. Miile de semnături care pe parcursul a 16 ani au fost adresate Ministerului Tehnologiilor Informaționale și a Comunicațiilor confirmă sensibilitatea acestei întrebări și necesitatea soluționării ei. Creștinii ortodocși nu sunt împotriva identificării de fapt, sunt contribuabili de bună-credință, își îndeplinesc cu demnitate datoria de cetățean al Republicii Moldova, deci vă rugăm insistent și respectuos să le asigurați posibilitatea exercitării drepturilor în cadrul unui sistem care nu ar aduce atingere libertății de conștiință.

În prezent, Biserica Ortodoxă din Moldova reuneşte credincioşii ortodocşi, care locuiesc pe teritoriul administrativ al Republicii Moldova pentru exercitarea în comun a dreptului la libertatea mărturisirii şi răspândirii credinţei ortodoxe.

Argumentele în susţinerea poziţiilor de mai sus sunt bazate în principal pe libertatea religiei, pe libertatea gândirii şi a opiniilor şi pe libertatea conştiinţei (drepturi fundamentale care nu pot fi îngrădite sub nici o formă), precum şi din dorinţa de a se respecta dreptul la viaţa intimă şi privată, (toate fiind drepturi fundamentale garantate prin Constituţia Republicii Moldova).

Reiterăm că, începând cu anul 2003, organele de stat în colaborare cu reprezentanții creștinilor ortodocși au găsit o soluție optimă între identificarea persoanei prin prisma principiilor societății informaționale și libertatea de conștiință. Însă, la moment sunt neclare motivele în baza cărora s-au efectuat aceste schimbări majore.

Totodată, subliniem faptul că nici Mitropolia Moldovei, nici un alt ierarh al Bisericii Ortodoxe din Moldova nu a fost informat despre intenția efectuării acestor modificări și nici nu a fost invitat la dezbateri publice pe marginea proiectelor în cauză.

Drept urmare, considerăm oportun şi necesar revenirea la reglementările anterioare ale actelor normative ce țin de eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova, care să ofere dreptul creștinilor la acte de identitate nemecanolizibile, fără coduri de bare, număr unic de identificare, iar evidența acestora să fie realizată manual (neautomatizat).

Astfel,

solicităm

  1. asigurarea menținerii sistemului (registrului) de evidență manuală şi prelucrare manuală (non-electronică) a datelor persoanelor fizice deţinători ai Buletinului provizoriu care au renunțat la numărul de identificare de stat, în conformitate cu prevederile anterior ultimelor modificări legislative.
  2. asigurarea posibilității fotografierii clasice, adică prezentarea fotografiei pe suport de hârtie la Agenția Servicii Publice, cât și excluderea oricăror semne mecanolizibile sau a semnăturii electronice la momentul eliberării buletinului de identitate provizoriu, fără număr de identificare, din motive religioase sau de securitate.

În cazul, în care nu se va lua în considerare solicitarea noastră, creștinii ortodocși având convingerea că salvarea sufletului prevalează asupra necesităților trupești, riscă să rămână fără acte de identitate, în lipsa cărora nu pot fi asigurate condițiile elementare pentru a supraviețui.

 PETRU,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI