Mesajul Preasfințitului Episcop PETRU, adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit VLADIMIR, cu ocazia aniversării a 30 ani de arhipăstorire

Arhipăstorul unei mitropolii – slujitor a lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor
UN CTITOR DE BISERICI, UN PROMOTOR AL CULTURII CREȘTINE ŞI SLUJITOR AL LITURGHIEI ARHIEREŞTI NEÂNCETATE
Înaltpreasfinţia Voastră,
Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit VLADIMIR,

Împlinirea a 30 ani de slujire ai Înaltpreasfinţie Voastre Părinte Vladimir este un moment de bucurie întru Duhul Sfânt pentru Mitropolia Chişinăului şi al Întregii Moldove. La acest ceas aniversar, Mitropolitul nostru se gândește la ma¬rile bucurii pe care Dumnezeu i le-a dăruit, la ceea ce a putut împlini ca om și Arhipăstor, la mângâierile Duhului Sfânt, trimise mai ales atunci când încercările împovărează făptura și când oamenii răuvoitori încearcă sau uneori chiar reușesc să-și arate ostilitatea. Într-o zi a unei astfel de aniversări, tristețile, chiar dacă au fost, se risipesc prin milostivirea lui Dumnezeu și prin bucuriile care vin din credință puternică, lucrare sfântă și din rugăciune. Credem că prin aceste bucurii și nădejdi, Mitropolitul nostru sărbătorit, primește de la Dumnezeu tainică mângâiere și răsplată, care constituie de fapt darul cel mare al unei speciale zile aniversare.
Toate acestea ne arată că lucrarea Înaltpreasfinţiei Sale în rodnicii ani de slujire arhierească se află sub semnul Providenței, întrucât după mulți ani în care Biserica lui Hristos din Moldova s-a aflat în calea tăvălugului comunist, era nevoie ca la cârma ei să așeze Bunul Dumnezeu un arhipăstor care să fie adumbrit de darurile Sfântului Duh.
În orice zi, dar mai cu seamă într-una de sărbătoare, trebuie să recunoaștem darurile pe care Dumnezeu le-a sădit în Arhipăstorul Bisericii noastre; daruri pe care le observă oricare om de bună credință, care s-au revelat a fi lucrătoare și roditoare în acești 30 ani de slujire. Comoara de mare preţ, adică dreapta credinţă şi dreapta vieţuire în Hristos din eparhia pe care aţi păstorit-o timp de trei decenii, a fost păstrată din generaţie în generaţie, prin râvna, priceperea şi osteneala multor vrednici episcopi înaintaşi ai Înaltpreasfinţiei Voastre, care au îndrumat pe calea mântuirii şi a sfinţeniei poporul nostru de pe aceste plaiuri.
Aceşti 30 de ani de slujire în Biserica lui Hristos de pe aceste meleaguri au fost ani de Liturghie Arhierească neîncetată, care înseamnă conştientizarea participării neîntrerupte, împreună cu Hristos şi în Duhul Sfânt, atât la Cina din Betania şi la Cina cea de Taină, cât mai ales la Cina din Emaus şi Cina Domnului din Faptele Apostolilor şi Epistolele către Corinteni. Liturghia Arhierească neîncetată înseamnă, Vohod Neîncetat, Trisaghion Neîncetat, Heruvic Neîncetat, Ectenie Neîncetată, Crez Neîncetat, Epicleză Neîncetată, Axion Neîncetat, Rugăciune Domnească Neîncetată, Împărtăşire Neîncetată, Priceasnă Neîncetată; predică, propovăduire sau mărturisire neîncetată, Împărtăşire neîncetată a credincioşilor, Otpust Neîncetat şi neîncetată rugăciune şi invocare: „Doamne, Doamne, caută din cer şi vezi…”.
În aceste stări şi circumstanţe, mâinile arhiereului sunt neîncetat dicher şi tricher; mintea lui este „sfânta”, iar inima lui este chivot în „Sfânta Sfintelor”; cuvântul lui este potir, lacrima lui este aghiasmă pentru el; tăcerea lui este „o jumătate de ceas” neîntreruptă; prezenţa lui este plină de Hristos, iar absenţa lui este numai aparență.
Liturghia Arhierească neîncetată se deschide cu Binecuvântarea de la Hirotonie şi se încheie cu Otpustul Slujbei Înmormântării monahilor. Apostolul de la Liturghia Arhierească neîncetată îl strămută pe arhiereu cu sfinţii Apostoli la Înălțare şi la Cincizecime; la Poarta cea Frumoasă a templului Revelaţiei, prin descoperirea din sinedriu, de pe drumul Damascului şi din insula Patmos. Apostolul de la Liturghia Arhierească neîncetată, face să-i cadă arhiereului solzii de pe ochi, îl eliberează din temniţa lăuntrică precum pe sfântul Petru din închisoare şi-l mântuieşte din naufragiul din Malta, precum pe sfântul Apostol Pavel. Evanghelia de la Liturghia Arhierească neîncetată îl poartă pe arhiereu sau pe episcop împreună cu Hristos şi pe urmele Lui printre semănături şi pe Marea Galileii, pe Tabor şi în Ghetsimani, pe Golgota şi pe drumul spre Emaus. Liturghia Arhierească neîncetată are drept condiţie să fii în duh în zi de Duminică (Apocalipsă 1, 10), în fiecare zi de Duminică şi sărbătoare şi fiecare zi din săptămână să o tăieşti ca pe o zi de Duminică.
În orice zi, dar mai cu seamă într-una de sărbătoare, trebuie să recunoaștem darurile pe care Dumnezeu le-a sădit în Arhipăstorul Bisericii noastre; daruri pe care le observă oricare om de bună credință, care s-au revelat a fi lucrătoare și roditoare în acești 30 ani de slujire.
Nu avem răgazul prețios al acestei clipe pentru a defini cum se cuvine chipul Mitropolitului sărbătorit, pentru că ar trebui să vorbim mult și să așternem nenumărate rânduri, ori să amin¬tim frânturi din viața și împlinirile unui om care a primit o slujire sfântă, dar atât de grea.
În aceste momente deosebite, nu putem lăsa în umbră pe buneii care V-au sădit dragostea de Dumnezeu, fiind fii vrednici a Celui Preaînalt prin trăirea lor ca creștini. Am cunoscut și pe părinții Înaltpreasfinţiei Voastre, cunoscători și permanent rugători prin citirea psaltirii. Acest dar l-au dobândit de la călugării din Lavra Poceaevului, unde au fost ca pelerini mult timp, iar acest duh al rugăciunii l-au implantat și fiului său, iar la moment Părintelui nostru duhovnicesc.
Împlinirea a 30 ani de slujire în Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove nu este un moment de bi¬lanț, ci unul de recunoștință adusă lui Dumnezeu, Dăruitorul, Binefă¬cătorul, Împlinitorul celor de tre¬buință slujitorilor Săi, cu dorința continuării acestor proiecte sfinte.
Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Mai-Marele arhiereilor, să dăruiască Înaltpreasfinţiei Sale, ani binecuvântați, sănătate, puteri înnoite, râvnă sfântă și lucrare rodnică întru bucuria celor care înmulțesc talanții primiți de la El.

PETRU,
prin harul şi mila Celui Preaînalt,
Episcop de Ungheni şi Nisporeni