MESAJUL DE FELICITARE CĂTRE ÎNALTPREASFINȚITUL MITROPOLIT VLADIMIR, AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE, CU PRILEJUL SĂRBĂTORII OCROTITORULUI SPIRITUAL, ADRESAT DE CĂTRE PREASFINȚITUL PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI

UN PĂSTOR HARNIC ȘI UN SLUJITOR RÂVNITOR

Cu prilejul sărbătorii Sfântului Cneaz Vladimir, cel numit ,,Întocmai cu Apostolii”, ocrotitorul spiritual al Înaltpreasfinției Voastre, avem deosebita bucurie de a Vă adresa alese urări de sănătate, pace și bucurie.
Înalt Preasfinţite Stăpâne, cu frăţească dragoste în Hristos, Vă felicităm în această zi importantă din viaţă. Sfântul ocrotitor al cărui nume îl purtaţi să fie rugător către Sfânta Treime pentru pacea întregii lumi, iar Înaltpreasfinţia Voastră să-i urmaţi viaţa sfântă pe care a trăit-o el. Sfântul Cneaz Vladimir, încreştinătorul poporului Rus, să vă fie un model de râvnă pentru activitatea sfântă de încreştinare, el fiind numit ,,Întocmai cu Apostolii”, asemenea şi slujirea sfântă la care sunteţi chemat să fie sfântă şi apostolică. Hristos-Domnul, „Păstorul și Păzitorul sufletelor noastre” (I Petru 2, 25), să Vă dăruiască bucuria păstrării dreptei credințe, a comuniunii frățești și a lucrării misionare!
Adresăm calde felicitări Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Vladimir, pentru strădaniile depuse cu atâta consecvență și jertfelnicie ca Biserica lui Hristos din Țara Moldovei să se ridice la înălțimea înaintașilor „buni la suflet, care au primit cu toată osârdia” cuvântul mântuitor propovăduit lor de Apostolul Neamurilor (cf. Faptele Apostolilor 17, 11). Lumea în care trăim cunoaște transformări sociale radicale și profunde mutații culturale. Sub ochii noștri se produc adevărate seisme în mentalul colectiv, cu grave urmări pentru felul în care omul „post-modern” concepe universul și viața în societate.
Ne bucurăm pentru activitatea pe care o depuneţi în viaţa de zi cu zi în cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi Chişinăului, Vă dorim să fiţi un arhiereu misionar, un păstor harnic şi dinamic, şi slujitor liturgic prin fidelitatea faţă de credinţa vie, tradiţia liturgică şi canonică a Bisericii Ortodoxe, fiind, în acelaşi timp, un bun iconom şi un om darnic. Din întreaga activitate a Înaltpreasfinției Voastre se vede limpede că aveţi un dar extraordinar, şi anume viziunea. O viziune solidă, bine ancorată în tradiţie şi totodată atentă, receptivă la nevoile prezentului, care a făcut şi face posibilă, în vremuri nu uşoare, afirmarea importanţei şi rolului deosebit al Bisericii în societate. Viaţa religioasă din țara noastră are enorm de mult de câştigat din lucrarea Înaltpreasfinției Voastre. O lucrare atât de energică, de tenace şi profetică în sensul biblic al discernământului necesar pentru amendarea şi depăşirea crizelor prezentului.
Rugăciunea este cea mai puternică forţă spirituală. Arhiereul sau ierarhul se roagă pentru cler şi popor, iar clerul şi poporul se roagă pentru el. Ierarhul aduce sfânta jertfă pentru iertarea păcatelor, pentru sănătatea şi mântuirea poporului, iar poporul se roagă pentru sănătatea şi mântuirea ierarhului, cerând de la Dumnezeu ajutor ca să poată păstra dreapta credinţă şi să conducă pe calea mântuirii pe cei care i-au fost încredinţaţi spre păstorire”, iată care este misiunea importantă a ierarhului.
Cunoscând bine faptul că episcopul are mai întâi datoria sfântă de a păstra cu fidelitate integritatea mesajului evanghelic (Cf. 1 Timotei 6, 20; 1, 3 ș.a.; 2 Timotei3, 14) și că această comoară a dreptei credințe nu trebuie îngropată sau pusă sub obroc, ci trebuie transmisă mai departe.
Înaltpreasfințite, sunteți așijderea cărturarului din Evanghelie, care este asemănat unui om gospodar ce scoate din vistieria sa învățături noi și vechi (Cf. Matei 13, 52).
Cu profundă recunoștință și considerație, în această zi importantă, ne îndreptăm mulțumirile către Înaltpreasfințiia Voastră, pentru încrederea și dragostea părintească pe care ne-o acordați, dorindu-vă din tot sufletul, multă sănătate, împliniri în această nobilă slujire și belșug de bucurii duhovnicești.
Vă încredințăm de rugăciunea și sfânta noastră prețuire și ne rugăm Sfântului Cneaz Vladimir, cel ,,Întocmai cu Apostolii”, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă şi multă credinţă faţă de Biserica lui Hristos. Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi spre slava Preasfintei Treimi şi binele Bisericii.
Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) și „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) să Vă dăruiască în continuare aceeași dragoste și aceiași râvnă sfântă pentru Biserică și Neam!

Întru mulți și fericiți ani, Înaltpreasfinția Voastră!

Cu frăţească dragoste în Hristos Domnul,
PETRU,
Episcop de Ungheni şi Nisporeni