Viața cuvioasei Parascheva, model de urcuș duhovnicesc pentru fiecare creștin

Sfânta Parascheva s-a născut în satul Epivata, din Tracia, în prima jumătate a secolului al XI-lea, într-o familie de creștini evlavioși, care au educat-o pe calea Bisericii și a învățăturii Sfintei Evanghelii. Din copilărie, având o inimă plină de compasiune și milă, față de cei lipsită și săraci, își dezbrăca propriile haine, dăruindu-le celor din nevoi. Prezența ei era bucuria săracilor și mângâierea celor întristați. Părinții ei au început să-și arate nemulțumirea față de atitudinea Sfintei, dar ea a rămas statornică, pe calea faptei celei bune. După moartea părinților ei, mergând pe aceeași cale a milostivirii, cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, pe care le-a auzit în biserica satului, au mișcat-o, definitiv, pe calea slujirii, cu sufletul și trupul, cu toată viața și puterea ei, fiind stăpânită de chemarea și lucrarea Duhului Sfânt, a înțeles că a venit timpul asumării crucii și urmării lui Iisus Hristos: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Aceste cuvinte, care sunt o invitație și un program de viață nouă, au întors sufletele pe calea vieții, au câștigat inimi obosite și descumpănite, au făcut sfinți și drepți, care au înțeles că viața lor are un singur sens, mântuirea sufletului. Ce ar putea da omul, în schimb, pentru sufletul său?

Sfânta a înțeles, împreună cu fratele ei, viitor episcop, că nimic nu-i mai poate opri, în a-și asuma drumul crucii și bucuria învierii. De aceea, a împărțit averea moștenită de la părinți, săracilor, precum oarecând marele Antonie, lauda și cununa monahilor, și a plecat într-o mănăstire lângă Constantinopol, aici ducând o viață în deplină rugăciune, credință, ascultare și desăvârșită evlavie. Luptele date de cel rău pentru a o birui s-au arătat neputincioase, Sfânta, cu puterea crucii, cu asumarea credinței, și cu biruința rugăciunii, a învins, lăsând rușinat pe cel ce „răcnește ca un leu să ne înghită pe toți” (I Petru 5, 8).

Din această mănăstire a plecat la Locurile Sfinte, închinându-se la mormântul, cel   dătător de viață, al Domnului. De aici, a plecat în pustiul Iordanului și, într-o mănăstire de călugărițe, s-a nevoit cu rugăciuni, lacrimi și desăvârșită pocăință. Smerita Cuvioasă a biruit, și aici, greutatea pustiului, arșița nesuferită a zilei și răcoarea nopților, lipsa de hrană și apă, dar și încercările din partea celui rău, care încerca, și aici, să-i dea mereu lupte necontenite, pe care, cu puterea Mântuitorului Iisus Hristos, Care oarecând l-a biruit, cerându-i: „Înapoia Mea, Satan, Domnului Dumnezeu să te închini și numai Lui să-I slujești” (Matei 4, 10), l-a biruit, rămânând pe calea ce și-a asumat-o, aceea de a sluji și vesti puterea rugăciunii și a evlaviei.

După multe și neobosite osteneli, Sfânta, printr-o descoperire dumnezeiască, se va întoarce în patria ei, Epivata. La vârsta de 27 de ani a plecat din această lume trecătoare, în lumea cea veșnică, plină de fapte bune și cu lumina candelei aprinsă spre întâmpinarea Mirelui ceresc, Căruia și-a închinat întreaga ei viață.

După ce a fost îngropată, Dumnezeu a preamărit sfintele ei moaște, când s-a arătat, de multe ori, în vis, episcopului locului, cerându-i să o strămute de acolo, deoarece alături de ea, trupul unui oarecare păcătos, răspândea multă respingere și nefirească odihnă. Cum putea întunericul să biruiască lumina? Cum putea lucrarea lui Dumnezeu să rămână necunoscută? Cum era posibil ca roadele credinței să rămână ascunse? Și așa, săpând în pământ au aflat trupul sfintei întreg, plin de mireasmă, iar mulțime de bolnavi dobândeau vindecare. Puterea Mântuitorului Hristos a arătat că cel ce-L urmează, câștigă viața cea veșnică, iar slava, pe care El a primit-o de la Tatăl, a dat-o și celor   ce-L iubesc, prin împlinirea poruncilor Lui.

Descoperirea sfintelor moaște a fost un dar neprețuit pentru mulți creștini, fiecare dorind să dobândească această mană cerească, care să astâmpere foamea și setea după sfințenie. De aceea, Sfânta a fost luată și dusă în orașul Târnovo, pe atunci capitala Imperiului condus de dinastia Asan, a româno-bulgarilor. După ce turcii au cucerit mare parte din Peninsula Balcanică, au fost strămutate în orașul Belgrad. Aici, au stat vreme de 200 de ani, ca apoi să fie duse în Constantinopol, în biserica Patriarhiei Ecumenice, greu încercate de suferințe,  lipsuri, prigoniri din partea turcilor musulmani, care mereu, în fanatismul și extremismul satanicesc, au trecut, prin sabie, sânge creștinesc, curmând viața multor patriarhi și mereu cerând biruri, care nu mai puteau fi plătite niciodată.

Fiind situația Patriarhiei Ecumenice extrem de grea, când sabia turcului amenința cu distrugerea, luminatul voievod Vasile Lupu (1634-1653), iubitor de Dumnezeu, pace și cultură, a plătit toate datoriile Patriarhiei către turci. Ca semn de recunoștință și  mulțumire, Patriarhia a trimis moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în anul 1641, domnitorului milostiv și iubitor de sfinți, Vasile Lupu, în ziua de 23 iunie.

Din viața ei plină de dăruire, în mod     deosebit, două fapte atrag atenția tuturor, cerându-se a fi urmate: în primul rând, dreapta credință, prin care a biruit încercările răului, și, în al doilea rând, dreapta viețuire, plină de fapte bune, către toți cei din nevoi.

Pentru slujirea Mântuitorului Iisus Hristos, Sfânta Parascheva a renunțat la cele trecătoare, s-a curățit pe sine, precum un diamant, scos din adâncurile pământului, s-a identificat cu cei din nevoi, slujindu-i și ajutându-i, devenind o lumină, care luminează veacuri întregi, toate generațiile ce se perindă lângă sfintele ei moaște. Virtuțile dobândite de Sfânta, au fost dobândite din nevoințele și luptele necurmate, cu darurile credinței, rugăciunii și răbdării.

Aceste virtuți, suntem chemați și noi să le urmăm, viața Sfintei devenind model de urcuș, pentru fiecare creștin. Ea pururi mijlocește pentru toți, care o cheamă în ajutor, atingându-se de sfintele ei moaște. Izvor de sfințenie izvorăște cea purtătoare de putere dumnezeiască, care a biruit firea și legile omenești, și care, cu multă milă, privește către toți cei care o cheamă în ajutor.

Câți bolnavi nu s-au vindecat, venind la ea și cerându-i ajutorul, câți nu au găsit mângâiere și sprijin, câți nu au fost  călăuziți spre o viață plină de bunătate și credință? Iar aceste momente și semne minunate, înfăptuite prin mijlocirea și „intervenția” cuvioasei Parascheva, despre care cu siguranță că am auzit fiecare dintre noi, ne încredințează să avem și noi evlavie la ea, să o iubim, să o cinstim și să-i cerem ajutor. Căci nu întâmplător i se spune în cântarea de laudă a acatistului, dar și în slujba închinată ei, că este ocrotitoare a Moldovei și ajutătoare a celor care o cinstesc.

Fie dar, ca Sfânta Cuvioasă Parascheva să ne fie ocrotitoare și ajutătoarea noastră, în toate faptele cele creștinești, care îl bucură pe Dumnezeu, iar pe noi ne folosește sufletește.

Preasfințitul PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni