Programul de activități al Sectoarelor și Structurilor Eparhiale a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni pentru anul 2018 numit in episcopia noastră ,,Anul Misiunii în Parohie și a Provocărilor Misionare”

Joi, 28 decembrie 2017, la Adunarea Echipei de Inițiativă în Dezvoltarea Programului de lucru pentru anul 2018, în cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, au fost discutate următoarele programul de activități al Sectoarelor și Structurilor Eparhiale a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni pentru anul 2018 numit in episcopia noastră ,,Anul Misiunii în Parohie și a Provocărilor Misionare”.

Sectorul Eparhial, Învățămînt Religios și Catehizare plan de activitate pentru 2018:

Septembrie
Oficierea Tedeum-lui de începere a anului școlar. „Întîi septembrie”
Dotarea cu material didactic pentruprofesorişi elevi la disciplina Religia

Octombrie
Seminarii locale desfăşurate de profesorii de religie “Idealul educaţiei creştine este desăvârşirea omului”
Formarea şi dotarea cabinetelor metodice pentru educaţia religioasă

Noiembrie
Iniţierea fondului “Suflet curat” care va veni în ajutorul elevilor, profesorilor, părinţilor în cazuri speciale
Lecţie publică “Patimi şi Virtuţi”

Decembrie
Organizarea de olimpiade şi concursuri tematice “Scara spre cer”

Ianuarie
Recital de colinde “Vestirea Naşterii Mântuitorului”
Slujba de sfințire a Aghiazmei Mari-prezenţa elevilor la liturghia praznicală
Rolul Aghiazmei Mari în viața creștinului –lecţie de explicare

Februarie
Interacţiune- preotului-pedagog cu părinţii, dar şi cu elevii.
Seminarul „Împreună cu părinţi educăm copii cuminţi”

Martie
Voluntariat şcolar. Acte de caritate „Împreună contribuind labunăstarea aproapelui” (acumularea de fonduri băneşti, haine, produse alimentare distribuite elevilor ce provin din familii vulnerabile )
Conferință cu tematica“Importanța postului și a spovedaniei”

Aprilie
Seminar “Hristos a Înviat- Bucuria mea”
Expoziție Pascală însoțită de cîntece pascaleşi gazete de perete cu tema „Învierea Domnului”

Mai

Activităţi culturale cu tematica religioasă, creaţii literare şi poezii publicate de tinerii din şcoli în revista eparhială „Cuvântul ortodox”
Semnarea cererilor de către părinți cu privire la predarea religiei în anul nou de învățămînt

În vacanța de vară se propune:
organizarea taberelor de vară pentru copii şi profesori,
desfăşurarea cursurilor de formare şi recalificare.

Programul de sctivități al Sectoruui Eparhial, Activitate Pastorală pentru Tineret pentru 2018:

În cadrul Adunării Echipei de inițiativă în dezvoltarea programului de lucru pentru anul 2018, în cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, pentru prima dată în istoria Bisericii Ortodoxe din Moldova, pe lîngă Sectoruui Eparhial, Activitate Pastorală pentru Tineret s-a fosmat CONSILIUL EPARHIAL AL TINERILOR din Episcopia de Ungheni și Nisporeni.

Teme Religioase pentru Întâlnirile cu elevii claselor a VI-a

Noțiuni de Catehism
Dumnezeu – Sfânta Treime
Dumnezeu Proniatorul
Mântuirea – scopul vieții creștine
Dumnezeu – Mântuitorul lumii
Iisus Hristos – Dumnezeu și Om
Viața în Hristos
Morala creștină
Virtuțile – calități ale creștinilor
Virtuțile morale
Virtuțile teologice
Păcatul – ruperea de Dumnezeu
Noul Testament
Fericirile – trepte spre Împărăția Cerurilor
Să fim prevăzători – pilda celor 10 Fecioare
Pilda neghinei – îndelunga răbdare și dreptatea lui Dumnezeu
Istoria Bisericii Universale
Persecuțiile împotriva creștinilor
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir
Sfinții Întocmai cu Apostolii împărați Constantin și Elena
Edictul de la Milan din 313
Răspândirea creștinsmului după Edictul de la Milan
Noțiuni de Liturgică
Cele 7 Laude
Sfințirea vieții creștine și a naturii înconjurătoare: ierurgiile
Respectul față de lumea creată
Principalele materii folosite în cultul ortodox
Sfânta Liturghie – generalități
Pregătirea morală a credinciosului pentru participarea la viața cultică

Teme religoase pentru Întâlnirile cu elevii claselor a VII-a

Să-l cunoaștem și să-L iubim pe Dumnezeu
Dumnezeu Duhul Sfânt
Harul dumnezeiesc – ajutorul divin
Legătura dintre har și libertatea omului

Ortodoxia și problemele tinerilor
Scopul vieții creștine
Mass-media în viața tinerilor
Tinerii și preocupările lor
Muzica în viața tinerilor

Viața și învățătura Domnului Iisus Hristos
Domnul Hristos binecuvântează familia
Datoriile față de Dumnezeu
Datoriile față de noi înșine
Datoriile față de aproapele

File din Istoria Bisericii Universale
Formularea și trăirea dreptei credințe. Sinoadele ecumenice
Sinoadele al II-lea, al III-lea și al IV-lea Ecumenice
Sinoadele al V-lea și al VI-lea Ecumenice
Sinodul al VII-lea Ecumenic
Părinții Bisericești
Schisma de la 1054 – dezbinarea dintre Biserica de Apus și cea de Răsărit
Căderea Constantinopolului sub dominația turcilor (1453)

Viața în Hristos
Sfintele Taine – lucrări ale Bisericii
Liturghia – viața în Hristos. Proscomidia – momente și semnificații
Liturghia catehumenilor: momente și semnificații
Liturghia credincioșilor: momente și semnificații

Spiritualitate și viață creștină
Prietenia și solidaritatea – simboluri ale comuniunii interumane
Sfinții Trei Ierarhi – modele de iubire față de semeni
Sfântul Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Sf. Agafia de la Cușelăuca

Programul de activitate al Sectorului Eparhial Relaţii Culturale pentru anul 2018:

1. Să fructificăm relațiile de colaborare, acolo unde sunt începute deja, cu Direcția de Cultură a centrilor raionale şi Departamentele Culturale ale Eparhiilor din afara ţării, iar acolo unde sunt în fază incipientă să le îmbogățim. Aceste legături va permite Sectorului Relații Culturale al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni să fie mai activ și, astfel, își va lărgi orizontul de activitate, îmbogăţindu-şi totodată aptitudinile de înfăptuire a activităţilor din domeniu, la un nivel mult mai performant.

2. Să continuăm acolo unde sunt începute, și totodată să formăm noi relații de colaborare cu Bibliotecile Publice ale centrilor raionale, luînd parte la activitățile și festivitățile bibliotecilor, întrucât ele reprezintă un spaţiu prielnic de promovare a culturii şi de înfăptuire a activităţilor .

3. Să începem o colaborare cât mai directă cu muzeele, atât cu cele din cadrul unor mănăstiri, cât și cu cele din centrele raionale sau din unele sate, pentru ca unile obecte religioase, care nu mai sunt atât de folosite în cadrul slujbelor de la unele biserici, dar care au totuși o valoare istorică și culturală, să fie puse în muzee pentru o mai bună păstrare și pentru îmbogățirea segmentului religios din cadrul muzeelor.

4. Să desfășurăm ediţa a XII-a a Festivalului Pascal de datini și obiceiuri creștine și străbune ,,Mîinile mamei”. Iar în cadrul acestui festival să fie interpretate slăviri pascale, care să conţină mesajul evanghelic al Învierii Domnului.

5. Să desfășurăm la mănăstirea ,,sf. Binecredincios Voievod Ștefan,, din or. Nisporeni, un Festival intitulat ,,Un cîntec și-o floare pentru sf. Ștefan cel Mare”, care să se desfășoare în ziua de prăznuire a sfântului, unde să participe ansambluri și coruri bisericești. Prin aceasta dorim să aducem un sincer omagiu celui care ne-a apărat credința și neamul.

6. Să dăm continuitate Festivalului de Clopote şi Toacă, unde să-și arate talentul cei ce dețin măiestria de a suna clopotele și a bate toaca. În felul acesta să-și poată îmbogăți aptitudinile de clopotari toți doritori.

7. Pornind de la cuvintele Sf. Ap. Pavel spuse întru-o epistolă ,,Staţi bine şi ţineţi predaniile…,, iar prin predanii se înţelege totodată datinile şi obiceiurile creştine legate de unile sărbători; dorim astfel, să desfășurăm un Festival de Colinde Creștine și datini străbune cu ocazia sfintelor sărbători de iarnă. Iar aceste activităţi dorim să transmită doar mesajul evanghelic şi creştin al sărbătorii vizate. Vom încerca să scoatem măcar din cadrul festivalelor de iarna colindele ce nu transmit mesajul Naşterii, de ex: colinde ca Boerii la vînătoare sau Ne daţi ori nu ne daţi cît şi altelea asemenea, care denaturează într-un fel, frumosul şi creştinescul mesaj al sărbătorii.

8. Dorim să informăm, prin diferite întâlniri şi siminare şi să îndemnăm ca obiceiurile şi datinile legate de unele sărbători, să fie cât mai creştine şi să se înlăture din frumoasele datini, obiceiurile păgâne, cum ar fi de ex: cele din seara sf. Ap. Andrei cât şi altele.

9. Acolo unde sunt cercuri de broderie sau meşteri populari vom propune de a include în măiestria lor elemente cu tematică religioase: îngereşi, cruci, chipuri de sfinţi, cât şi altele de acest fel, care să scoată în evidenţă sentimentul religios al meşterilor.

10. Acolo unde sunt cursuri sau şcoli de pictură, vom propune să se picteze lucrări cu tematică religioasă, (personaje biblice, chipuri de sfinţi, evenimente sau minuni din Sfânta Scriptură), ca mai apoi aceste lucrări să le expunem pe cât ne va fi posibil, într-o expoziţie intitulată ,,Icoana din sufletul copilulul.”

11. În cadru festivităţilor dedicate cărţii şi lecturii, ce se desfăşoară în Bibliotecile Publice, ne propunem să avem întâlnire cu participanţii, pentru a discuta despre importanţa mărturisirii credinţei ortodoxe şi înfăptuirea acelor lucruri, din postura care o ai în societate, care să te caracterizeze a fi un creştin adevărat şi cultivat în duhul adevăratei Ortodoxii.

12. În cadrul ediţiei a II-a a Festivalui de Poezie Religioasă ,,Cuvintele Sufletului” vom propune să se scrie şi să se recite poezii cu tematică religioasă şi să fie elogiate virtuţile şi faptele Credinţei Ortodoxe.

13. Să desfăşurăm ediţia a II-a a Festivalului Cîntecului Religios.

Program orientativ de activități cu tinerii al Asociației Tinerilor Ortodocși din Moldova (ATOM) pentru anul 2018

Până în prezent ATOM a activat cu același program de lucru cu Sectorul Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret.
Începând cu 15 august 2017 ele activează cu un program separat de activitate dar în parteneriat.
ATOM are la bază activități desfășurate cu tinerii care abordează voluntariatul, dar și seminare cei dezvoltă personal la baza căreia stă învățătura Bisericii Ortodoxe.
Pentru anul 2018 propunem 5 proiecte ce ne vizează de comun și dorim să avem o continuitate prin susținerea financiară ca parteneri:
1. Concursul Brain-Ring 2018, ediția a V: 17-20 aprilie 2018.
2. Tabăra de vară: Tinerețea de la egal la egal amical: cuprinde copii 10 – 13ani și tineri 14 – 20 ani. Data 15 – 18 iulie 2018.
3. Tabăra de vară la Mănăstirea Hîncu: tinerii de la brain-ring, data 5 – 8 august 2018.
4. Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova, la Mănăstirea Hîrbovăț. 1 septembrie 2018.
5. Gala Voluntarilor ATOM 2018. 23 decembrie 2018.
Informațiile despre activitățile realizate vor fi reflectate pe site-ul: www.atosmd.club

Activități propuse spre realizare de către Mișcarea eparhială ,,Pentru apărarea și promovarea Fecioriei, a Vieții și Familiei Tradiționale”, pentru anul 2018
1. Sfînta Tatiana – Ocrotitoarea tinerilor
2. Lecții și Seminarii în instituțiile de învățămînt pe teme legate de Feciorie și Familie.
3. ,,Săptămîna Căsătoriei”
4. Campania ,,Fă o mamă fericită”
5. Ziua cărtii Ortodoxe.
6. Marșul pentru viață
7. Ziuasănătății.
8. Ziua internatională a Familiei
9. Ziua anti avort
10. Acte de binefacere, Paști
11. Duminica Femeilor Mironosițe.
12. Ziua Femeii Creștine.
13. Concursul de eseu și poezie ,,Ce fac eu pentru o familie fericită?”
14. Sfinții Petru și Fevronia, ocrotitorii tinerilor și a familiilor.
15. Sărbătoarea ,,ZiuaFamilieifericite. ZiuaFecioriei.”
16. Ziua Voluntariatului
17. Lecții prin parohiile eparhiei în contextul anului ,,Anul parohiei și provocărilor misionare în parohie”
18. Rugăciune
19. Întreținerea site-ului www.familiafericita.infoatît material cît și cu articole zilnice.
20. Alte activități