D E M E R S adresat MINISTERULUI EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA, privind desfășurarea campaniei „Copiii LGBT în Școala Ta”

MINISTERULUI EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

din partea Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, a clerului și a întregului popor

D E M E R S

privind desfășurarea campaniei „Copiii LGBT în Școala Ta”

De câteva decenii suntem martorii unei ample banalizări a familiei tradiționale şi a tainei prin care ea e instituită de Dumnezeu. Acest lucru s-a realizat printr-o întreagă „cultură a eliberării” – a „eliberării” de sub autoritatea bisericii, apoi de sub cea părintească, pentru a sfârşi în „eliberarea” sexuală ce i-a urmat. Efectele au fost devastatoare: procesul a dat naștere unei treptate dezmembrări a familiei printr-o adevărată cultură a divorțului şi mai ales, printr-un cult al sinelui. Taina Cununiei a devenit un mărgăritar aruncat porcilor, care joacă astăzi pe ruinele familiei, glorificând dreptul omului de a dispune de sine însuși după cum dorește şi de a-şi împlini toate dorințele imaginabile şi inimaginabile…

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) și Platforma Copiilor susțin campania „Copiii LGBT în Școala Ta”, dezvoltată în perioada iunie – octombrie 2022, în cadrul programului de instruire privind combaterea prejudecăților prin instrumente audiovizuale „Combating hate can be fun”, desfășurat de Centrul de informații GENDERDOC-M cu suportul financiar al Regatului Țărilor de Jos. Campania se desfășoară în luna noiembrie și poate fi urmărită pe canalele de comunicare ale organizațiilor GENDERDOC-M și CIDDC și ale comunității Platforma Copiilor.

Potrivit Președintei Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media, Liliana Nicolaescu-Onofrei: „…Campania respectivă nu a fost inițiată, nu a fost coordonată de Ministerul Educației și Cercetării… De asemenea, Ministerul nu a fost consultat sau informat de către organizatori. Ministerul Educației și Cercetării este preocupat de inițiativele legislative, care sunt menite să creeze un mediu educațional sigur pentru copiii noștri.”

Vă reamintim că, orice proiect inițiat de orice Organizație Non-Guvernamentală sau alte organe de drept care urmează să fie implementat în instituțiile de învățământ ale Republicii Moldova, necesită ca:

• proiectele deciziilor să fie făcute publice, respectându-se principiul transparenței decizionale,

• să fie organizate dezbateri publice pe marginea acestui subiect, cu implicarea societății civile,

• să fie aprobat sau coordonat cu Ministerul Educației și Cercetării a Republicii Moldovei,

• să fie respectat dreptul părinților de a refuza orice curs pentru copiii săi, în calitate de reprezentant legal al copilului.

În cazul în care Programul „Copiii LGBT în Școala Ta” ar fi implementat în școlile Republicii Moldova, ar fi încălcate următoarele articole ale Convențiilor Internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și prevederi ale legislației Republicii Moldova:

1. Protocolul nr. 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, articolul 2: ,,Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor religioase şi filozofice.”

2. Articolul 60 al Codului Familiei al Republicii Moldova: ,,părinţii au dreptul şi sunt obligaţi să-şi educe copiii conform propriilor convingeri, indiferent de faptul dacă locuiesc împreună sau separat. Părinţii poartă răspundere pentru dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a copiilor şi au prioritate la educaţia lor faţă de oricare alte persoane”.

3. Art. 138, alin.1, lit.c) și d) al Codului Educației al Republicii Moldova privind drepturile și obligațiile părinților : ,,părinții sau alți reprezentanți legali ai acestora au dreptul: să solicite respectarea drepturilor şi libertăţilor copilului în instituţia de învăţământ; să ia cunoştinţă de organizarea şi conţinutul procesului de învăţământ, precum şi de rezultatele evaluării cunoştinţelor copiilor lor, în conformitate cu regulamentele instituționale”.

În această ordine de idei și reieșind din declarațiile Ministerului Educației și Cercetării despre necoordonarea programului „Copiii LGBT în Școala Ta”,

SOLICITĂM:

1. emiterea unei note informative sau circulare către toate instituțiile de învățământ privind prevenirea cadrelor didactice de a refuza orice mijloc de realizare ale Programului „Copiii LGBT în Școala Ta”.

2. Stoparea și interzicerea implementării în instituțiile de învățământ a oricăror programe de acest gen.

+PETRU,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI