Să vieţuieşti cu luare-aminte și să trăieşti după dreptarul conştiinţei şi al poruncilor lui Dumnezeu

Ce ne apropie de Dumnezeu sau ce ne face casnici, rudenii ale lui Dumnezeu, fii ai Lui? – Chipul viu al lui Dumnezeu, pus sau înnăscut în sufletul nostru, unirea cu Dumnezeu prin credinţa în care am intrat în urma botezului, născându-ne din apă şi din Duh şi făcându-ne casnici ai lui Dumnezeu. De aceea se cuvine să Îi bineplăcem prin împlinirea poruncilor Lui şi să vieţuim în chip sfânt, îndepărtându-ne de păcate şi aducându-i prinosul pocăinţei.

Fiecare să se preschimbe, să se schimbe la faţă lăuntric. Preschimbă-ţi zavistia în bunăvoinţă; dacă trăieşti în curvie neîncetat, lasă necurăţia şi umple-te de râvnă pentru curăţia gândurilor şi dorinţelor; dacă voia ta e stricată, îndreapt-o şi fii neprihănit în cele dinlăuntru ale tale; dacă eşti iubitor de bani, lasă împătimirea. Împietrirea inimii tale faţă de sărmani şi fii milostiv; dacă eşti certăreţ şi ursuz, fii modest şi să trăieşti cu toţi în pace; dacă eşti leneş la rugăciune şi virtute, să fii de aici înainte osârduitor; dacă eşti beţiv, să trăieşti de aici înainte cu trezvie; dacă eşti furăcios, dă de la tine; dacă eşti viclean, fii simplu şi nefăţarnic. Toţi să vă ridicaţi la înălţimea virtuţilor ca pe un munte şi să vă scuturaţi de păcatele voastre ca de o tină, ca de o necurăţie, ca de o stricăciune şi izvor al stricăciunii.

Gândeşte-te şi judecă în cugetul tău că în cer sunt ştiute toate gândurile, simţămintele şi aplecările sufletului tău, fie că şezi, eşti culcat, mergi, lucrezi, te rogi, citeşti, stai de vorbă tot, dar tot este ştiut în cer. Și, ca atare, să vieţuieşti cu luare-aminte, să gândeşti şi să simţi drept, să trăieşti după dreptarul conştiinţei şi al poruncilor Mântuitorului şi Dumnezeului nostru; cu oamenii să te porţi sincer, simplu, fără viclenie, cu bunăvoinţă, în chip curat şi sfânt, să te rogi lui Dumnezeu şi sfinţilor cu osârdie şi evlavie.

Sfântul Ioan de Kronstadt,

Spicul viu. Gânduri despre calea mântuitoare