Fericiți sunt cei ce răspund chemării la nunta cea duhovnicească

Evanghelia de astăzi ne vorbeşte despre nunta fiului de împărat la care cei invitaţi au refuzat să vină, prezentând fel de fel de scuze. Tatăl ceresc este Stăpânul Care ne cheamă la nunta tainică a Fiului Său, la unirea noastră cu Hristos, în „cămara de nuntă”, în Biserica Sa, unde se află masa îmbelşugată a bunătăţilor cereşti.

Dacă „între ai Săi a venit şi ai Săi nu L-au primit” (In. 1, 11), noi, spre deosebire de fiii poporului evreu, trebuie să participăm la ospăţul cel duhovnicesc. Acesta este pregătit de Însuşi Mântuitorul nostru, Care ne invită la cina Sa, oferindu-ne hrană pentru sufletele noastre, lumina adevărului pentru raţiune, mângâiere fără seamăn pentru inimă, putere biruitoare asupra tuturor încercărilor vieţii.

Prin pilda Sfintei Evanghelii de astăzi, Domnul ne cheamă neîncetat, prin păstorii Bisericii, să participăm la ospăţul cel duhovnicesc. Acesta are loc în Biserică, unde Hristos este prezent şi vrea să ne ofere tuturor darul sfinţeniei, iertarea păcatelor şi înnoirea vieţii.

Dacă, prin fel de fel de scuze, refuzăm a răspunde la chemarea Sa iubitoare, atunci cădem în robia viciilor, ne depărtăm de ceata „aleşilor lui Dumnezeu” şi nu mai avem tăria necesară de a săvârşi fapte ziditoare cu răsunet în veşnicie.

Departe de Hristos, creştinul e flămând, gol şi pribeag, lipsit de putere, voioşie şi scop. Cine se înfruptă din bunătăţile acestui ospăţ, adică din credinţa ortodoxă, din cuvântul evanghelic, din harul divin şi din Sfânta Împărtăşanie, devine iertător la ocări şi la jigniri, darnic în mijlocul bogăţiilor, neclintit şi senin în vremea necazurilor.

Cel ce gustă din ospăţul Domnului devine un bun cetăţean, un om cinstit, un creştin adevărat care este stăpân pe toate dorinţele sale, trăieşte cumpătat şi iubeşte pe semenii săi, făcându-le bine şi ajutându-i la nevoie.

Aşadar, precum doreşte cerbul însetat izvoarele apelor (Ps. 41, 1), aşa să dorim noi ospăţul credinţei, pentru a dobândi bucurie pe pământ şi fericirea cerească promisă de Domnul prin cuvintele: „Fericiţi cei chemaţi la cina de nuntă a Mielului!” (Apoc. 19, 9).

ÎPS Irineu Pop-Bistriţeanul